Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

zdjecie organizacja.png

Komunikat

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu