Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie na czas określony 5 lat.

Projekt bez tytułu.png

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, zwanej dalej „Biblioteką” może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą;

2) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

3) pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

8) obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
2) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
3) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
4) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;
5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacji projektów z dziedziny kultury;
6) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
7) sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
8) zaangażowanie w rozwój Biblioteki.

3. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) Termin składania dokumentów: od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegow Ciechanowie do dnia 15 stycznia 2023 roku do godz. 1500 w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia złożonych ofert do dnia 28 luty 2023r.

2) Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, Biuro Obsługi Mieszkańca, osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.


Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 3 ppkt 1 nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora, wymagane kwalifikacje umiejętności i kompetencje jakie ma posiadać kandydat oraz termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa ogłoszenie o konkursie dostępne poniżej:

Uchwała

Ogłoszenie

Informacja