Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Prezydent miasta ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Oferty można składać do 28 maja.

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia miasto przeznaczy 40 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez komisję opiniującą i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. Wybór ofert nastąpi do 4 czerwca 2021 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H