Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Rozpoczynają się konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na rok 2020.

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem organizacji pozarządowych w sprawie projektu. Czas trwania konsultacji został określony od 27 września do 21 października 2019.

Konsultacje odbędą się w formie nadsyłania opinii i uwag drogą e-mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.


Szczegóły zawierają załączone dokumenty.