W życie weszły nowe przepisy dotyczące cen prądu dla przedsiębiorców. Mikro lub mały przedsiębiorca może zachować cenę kupowanej energii elektrycznej na 2019 rok na poziomie z dnia 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem, że do 26 lipca złoży oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. Z kolei średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

29 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210). Ustawa dostępna jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1210/1

Mikro i mali przedsiębiorcy, chcący zachować w celu uzyskania obniżenia ceny za anergie elektryczną (od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.), powinni złożyć oświadczenie dostawcy energii, stanowiące załącznik do ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Prawo przedsiębiorców:
1)  mikroprzedsiębiorca to  przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
2)  mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni i duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. W tym celu przedsiębiorca może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, za ww. okres.
Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej, utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatruje się podpisem elektronicznym. (art. 7 ust. 4a). Dołączyć należy oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H


1000 Znaków do wykorzystania